•  +48 500 144 104
 •        biuro@everun-polska.pl

Blog

Jakie urządzenia są podległe dozorowi technicznemu UDT?

Jakie urządzenia są podległe dozorowi technicznemu UDT?

Urządzenia techniczne to szeroka grupa maszyn, które stanowią bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce, przemyśle i nie tylko. Niektóre proste, inne bardziej rozbudowane, codziennie wystawione na dużą eksploatację- by wszystkie działania wykonywane z ich udziałem przebiegały w sposób prawidłowy i bezpieczny, konieczny jest nad nimi odpowiedni nadzór. Sprawdźmy, kto w Polsce sprawuje taką kontrolę, jakie urządzenia są jej podległe oraz na podstawie jakich przepisów prawa i na jakich zasadach się to wszystko odbywa.

Dozór nad urządzeniami technicznymi w Polsce

Tematykę tą należy rozpocząć od wyjaśnienia definicji urządzenia technicznego. Jest to więc urządzenie, które w sposób szczególny może stwarzać zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i mienia czy środowiska na skutek:

 • rozprężenia cieczy lub gazu znajdującego się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego;
 • wyzwolenia energii potencjalnej bądź kinetycznej podczas przemieszczania ludzi bądź ładunków w ograniczonym zasięgu;
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich transportowania bądź magazynowania.

Oczywiście samo projektowanie oraz produkcja tego typu urządzeń uregulowana jest wieloma przepisami, wymagającymi uzyskania odpowiednich atestów, spełnienia wielu norm, natomiast mimo to ich użytkowanie dodatkowo podlega dozorowi technicznemu. To dlatego, że urządzenia takie podlegają intensywnej eksploatacji, z tego względu dozór techniczny ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania danych urządzeń oraz bezpieczeństwa publicznego w obszarze ich pracy.

W Polsce dozór techniczny sprawują jednostki Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). 

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Lista urządzeń podlegających dozorowi technicznemu jest dość szeroka. Określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. poz. 1468). Są to:

 • urządzenia bezciśnieniowe:
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących bądź żrących;
 • urządzenia ciśnieniowe:
  • zbiorniki w agregatach gaśniczych;
  • instalacje urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni;
  • rurociągi przesyłowe;
  • instalacje urządzeń węzła cieplnego;
  • kotły parowe i kotły wodne o temperaturze >110 stopni;
  • rurociągi technologiczne;
  • instalacje zbiornikowe;
  • zbiorniki w agregatach sprężarkowych;
 • urządzenia transportu bliskiego:
  • urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych; 
  • dźwigi towarowe małe;   
  • dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny; 
  • dźwigi budowlane; 
  • podesty ruchome przejezdne; 
  • suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne; 
  • dźwignice linotorowe; 
  • dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne; 
  • żurawie samojezdne; 
  • dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym; 
  • podesty ruchome wiszące;
  • podesty ruchome masztowe; 
  • wyciągi towarowe; 
  • przenośniki w wesołym miasteczku; 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe; 
  • układnice magazynowe; 
  • żurawie wieżowe;
  • żurawie szybkomontujące; 
  • podesty ruchome załadowcze na pojeździe; 
  • schody ruchome, chodniki ruchome; 
  • dźwigi osobowe; 
  • żurawie przenośne; 
  • dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne. 

Powyższe urządzenia są podległe pod dozór techniczny, natomiast należy pamiętać, że nie wszystkie posiadają jednakowe podstawy prawne- niektóre z nich regulują bowiem dodatkowe, bardziej szczegółowe przepisy, dotyczące chociażby badań, jakim podlegają urządzenia, warunków ich przeprowadzania, terminów oraz innych istotnych informacji.

Urządzenia techniczne pod nadzorem UDT – zasady

Wyjaśnimy teraz, co w rzeczywistości oznacza sprawowanie nadzoru nad urządzeniem technicznym przez UDT. Każde urządzenie, które znajduje się na liście podległych dozorowi, przed rozpoczęciem jego eksploatacji wymaga  zgłoszenia, rejestracji, przejścia badań odbiorczych oraz zgody na jego użytkowanie. We wniosku składanym do UDT podaje się dane zakładu, informacje o urządzeniu oraz dane pracownika, który będzie je eksploatował. Bezbłędny wniosek jest rejestrowany, po czym z firmą kontaktuje się inspektor UDT, w celu ustalenia terminu i warunków przeprowadzenia badania.

Podczas badania odbiorczego sprawdzany jest stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie, oznakowanie, dokumentacja i inne. Wszystko to odbywa się w obecności osoby wskazanej we wniosku jako eksploatujący, zaś całość kończy sporządzenie i podpisanie przez obie strony protokołu wykonania czynności dozoru technicznego.

Pozytywna wynik badania jest równoznaczny z wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia, przy czym ustalana zostaje forma dozoru technicznego- pełna, ograniczona lub uproszczona, a także rodzaj badań, który je obowiązuje-  odbiorcze, okresowe, doraźne, eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne. Do decyzji wydaje się księgę rewizyjną urządzenia. Urządzenie zostaje zarejestrowane w ewidencji UDT, otrzymuje naklejkę UDT, świadczącą o pozytywnym wyniku badania oraz termin następnego badania.

Cała procedura dozoru technicznego UDT jest dość rozbudowana, natomiast niezwykle istotna. Niezastosowanie się do wytycznych prawa w tym zakresie może nieść ze sobą poważne i nieprzyjemne konsekwencje. Konieczna jest więc szczególna dbałość w tym zakresie, by wszystko odbywało się w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *